»

#2 of 4 | prev product Prev - Next next product
printer email

product arrow Ringkasan Siyar A'lam An-Nubala' 2

Ringkasan Siyar A'lam An-Nubala' 2
Price Rp 199.000 Beli

Kitab:

SIYAR A’LAM AN-NUBALA` JIL. 2

Pengarang:

Imam Adz-dzahabi

Tahqiq/Peneliti:

-

Penyusun:

Dr. Muhammad Hasan bin Aqil Musa Asy-Syarif

Kategori:

Kitab Sirah

Tebal:

908 hal.

Jumlah jilid:

4

Rating:

Best seller

Copyright:

Hak terjemahan dilindungi Undang-Undang.

Pembahasan:

 

 

Generasi Tabi’in yang Kedua

· Abu Salamah bin Abdurrahman (Ain)

· Asy-Sya’bi (Ain)

· Sa’id bin Jubair (Ain)

· dll…

 

Generasi Tabi’in yang Ketiga

· Mu’awiyah bin Qurrah (Ain)

· Al Jarrah

· Al Qasim bin Mukhaimirah (Kha Ta, Mim, 4)

· dll…

 

Generasi Tabi’in yang Keempat 

· Manshur bin Mu’tamir (Ain)

· Al Qasri (Dal)

· Abu Az-Zinad (Ain)

 

Juz Keenam

· Ubaidullah bin Abu Ja’far (Ain)

· Ayyub As-Sakhtiyani (Ain)

· Yahya bin Abu Katsir (Ain)

· dll…

 

Para Tabi’in Generasi Kelima

· Ja’far Bin Muhammad (Ain)

· Musa Al Kazhim (Ta, Qaf)

· dll…

 

Juz Ketujuh

· Ma’mar bin Rasyid (Ain)

· Abdul Hamid bin Jafar (Mim, 4)

· Ibnu Ishaq (4)

· dll…

 

Generasi Tabi’in Tingkat ketujuh

· Nafi’ 

· Fath Al Maushili

· Al Hasan bin Shalih (Mim, 4)

· dll…

 

Generasi Tabi’in Tingkat Kesembilan

· Abdullah bin Idris (Ain)

· Al Barmaki

· Abu Mu’awiyah Al Aswad

· dll…

 

ADAPUN TINGKATAN DI ATAS TAHUN 200 HIJRIYYAH ADA SEPULUH TOKOH, PEMAPARANNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT

· Sulaim bin Isa

· Ali Ar-Ridha

· Al Husain bin Ali Al Ju’fi (Ain)

· dll…

 

Tingkatan kesebelas

· Asad bin Al Furat

· Abu Mushir (Ain)

· Zubaidah

· dll…

 

Tingkatan kedua belas

· Basyar bin Al Harits

· Abu Ubaid (Dal)

· Yahya bin Yahya (Kha, Mim, Ta, Sin)

· dll…

 

Generasi Tabi’in Tingkat Kedua Belas

· Muhammad bin Sa’ad

· Ibnu Syabbuyah (Dal)

· Ahmad bin Harb

· dll…

 

Tingkatan Ketiga Belas

· Ahmad bin Al Mu’adzdzal

· Muhammad bin Karram

· Al Jahizh

· dll…

 

dll: Dan masih banyak kisah-kisah yang lain dalam kitab ini.