»

#6 of 22 | prev product Prev - Next next product
printer email

product arrow Al Bidayah wa An-Nihayah jilid 6

Price Rp 179.000 Beli

DAFTAR ISI

Tahun 5 Hijriyah

Perang (Ghazwah) Dumatul Jandal Pada Bulan Rabi’ul Awwal      1

 

Perang Khandaq            4

Doa Nabi g Kepada Al Ahzab (Pasukan Sekutu)            65

Perang Bani Quraizhah  80

Wafatnya Sa’d bin Mu’adz h  113

Syair tentang Khandaq dan Bani Quraizhah  126

Tewasnya Abu Rafi      143

Tewasnya Khalid bin Sufyan Ibnu Nubaih Al Hudzali   151

Kisah Amr bin Al Ash Dengan An-Najasyi setelah Perang Khandaq dan Keislaman Amr di Hadapan An-Najasyi        156

Pernikahan Nabi g dengan Ummu Habibah Ramlah Binti Abu Sufyan 160

Pernikahan Nabi g dengan Ummul Mukminin Al Asadiyah Zainab Binti Jahsy bin Ri`ab bin Ya’mar bin Shabirah bin Murrah bin Kabir bin Ghanm bin Dudan bin Asad bin Khuzaimah   167

Turunnya Ayat Hijab setelah Pesta Pernikahan Nabi g     173

Tahun 6 (Enam) Hijriyah            181

Perang Dzu Qarad           183

Perang Bani Al Mushthaliq dari Suku Khuza’ah  200

Kisah Berita Bohong (Haditsul Ifki)  212

Perang Hudaibiyyah          228

Alur Riwayat Al Bukhari dalam Meriwayatkan Kisah Tentang Umrah Hudaibiyyah    255

Pengiriman Detasemen dan Delegasi Pada Tahun 6 Hijriyah       272

Peristiwa-Peristiwa yang Terjadi Pada Tahun 6 Hijriyah     278

Tahun 7 Hijriyah Perang Khaibar Pada Awal Tahun 7 Hijriyah 281

Kisah Shafiyyah binti Huyay bin Akhthab An-Nadhariyyah h      326

Penaklukan Benteng-Benteng Khaibar dan Pembagian Tanahnya         332

Kisah Kedatangan Ja’far bin Abu Thalib dan Kaum Muslimin yang Hijrah ke Habasyah serta Penduduk Yaman yang Ikut Bergabung bersama Mereka atas Rasulullah g Ketika Beliau sedang Perang di Khaibar  353

Daging Domba yang Diracuni, dan Mukjizat yang Terjadi   362

Kisah Mid’am dan Bilal yang Ketiduran Melaksanakan Shalat Shubuh  374

Nama-nama Para Syuhada Khaibar Seperti Disebutkan oleh Ibnu Ishaq Ibnu Yasar r dan Para Sejarawan Lainnya            382

Kisah Al Hajjaj bin Ilath Al Bahzi h     383

Rasulullah g Melewati Wadi Al Qura dan Mengepung Kaum Yahudi serta Berdamai dengan Kaum Yahudi Taima`        392

Pasukan-Pasukan Perang yang Dikirim setelah Penaklukan Khaibar dan sebelum Umrah Qadha          399

Pasukan Abu Bakar Ash-Shiddiq h ke Bani Fazarah          399

Pasukan Umar Bin Khaththab h Datang ke Daerah Hawazin, yang Terletak Empat Mil di Belakang Makkah         401

Pasukan Abdullah Bin Rawahah ke Yusair Bin Rizam Al Yahudi 402

Pasukan Basyir bin Saad  403

Pasukan Abu Hadrad ke Ghabah          408

Muhallim Bin Jatsamah Membunuh Amir Bin Al Adhbath saat Bersama Pasukannya           410

Pasukan Abdullah Bin Hudzafah As-Sahmi     417

Umrah Qadha         418

Kisah Pernikahan Rasulullah g dengan Maimunah binti Al Harits h    436

Kisah Keluarnya Rasulullah g dari Makkah setelah Melaksanakan Umrah Qadha    440

Peristiwa Tahun Kedelapan Hijrah

Masuk Islamnya Amr bin Al Ash, Khalid bin Al Walid, Utsman bin Thalhah h           447

Masuk Islamnya Khalid bin Al Walid     454

Pasukan Syuja’ bin Wahab Al Asadi yang Dikirim kepada Orang-Orang Hawazin      459

Pasukan Kaab bin Umair yang Dikirim ke Bani Qudha’ah di Negeri Syam        461

Perang Mu`tah        461

Keutamaan Tiga Orang Panglima, Zaid Bin Haritsah, Ja’far Bin Abu Thalib dan Abdullah Bin Rawahah j            506

Nama-Nama Para Syuhada Mu`tah       521

Hadits tentang Keutamaan Para Panglima Perang Mu`tah            523

Syair-Syair yang Dilantunkan dalam Perang Mu`tah            526

Delegasi Rasulullah g Menemui Para Raja, dan Surat-Surat yang Beliau Layangkan kepada Mereka untuk Mengajak Mereka Beriman kepada Allah c dan Masuk Islam      529

Utusan Rasulullah g kepada Raja Arab Nasrani di Syam        550

Utusan Rasulullah g kepada Kisra Raja Persia      551

Perang Dzat As-Salasil      565

Pasukan Abu Ubaidah bin Al Jarrah ke Pinggir Laut           573

Kisah Penaklukan Kota Makkah pada Bulan Ramadhan Tahun Delapan Hijrah        580

Kisah Hathib in Abi Balta’ah       596

Masuk Islamnya Al Abbas bin Abdul Muthalib Paman Nabi g dan Abu Sufyan bin Al Harits bin Abdul muthalib Sepupu Rasulullah g serta Abdullah bin Abu Umayyah bin Al Mughirah Al Makhzumi Saudara Ummu Salamah Ummul Mukminin       608

Cara Rasulullah g Memasuki Kota Makkah 624

Rasulullah g Mengutus Khalid Bin Walid kepada Bani Jadzimah dari Suku Kinanah setelah Penaklukan Kota Makkah           685

Rasulullah g Mengutus Khalid Bin Walid untuk Menghancurkan Patung Al Uzza    695

Masa Rasulullah g Singgah di Makkah           697

Beberapa Hukum yang Ditetapkan oleh Rasulullah g di Makkah           700