»

#4 of 22 | prev product Prev - Next next product
printer email

product arrow Al Bidayah wa An-Nihayah jilid 4

Price Rp 189.000 Beli

DAFTAR ISI

PROSES PERTAMA KALI TURUNNYA WAHYU KEPADA RASULULLAH g DAN AYAT AL QUR`AN YANG PERTAMA TURUN     1

Tentang Umur Rasulullah g saat Diutus sebagai Rasul dan Sejarah Pengutusan         9

Larangan Jin dan Pengusiran Syetan dari Tindakan Mencuri Dengar Saat Penurunan Al Qur`an         58

Cara Penyampaian Wahyu kepada Rasulullah g         68

ORANG YANG PERTAMA MASUK ISLAM DAN PARA SHAHABAT YANG LEBIH DULU MEMELUK ISLAM    82

Keislaman Hamzah bin Abdul Muththalib, Paman Nabi g       109

Keislaman Abu Dzarr h          111

Keislaman Dhimad       120

PERINTAH ALLAH KEPADA RASULULLAH g UNTUK MENYAMPAIKAN RISALAH KEPADA KALANGAN KHUSUS DAN UMUM           125

KISAH PRIA IRASYI   155

Tekanan Golongan Quraisy terhadap Rasulullah g dan para Sahabatnya        160

Intimidasi Quraisy yang Semakin Menjadi terhadap Individu Muslim yang Lemah         166

BANTAHAN KAUM MUSYRIKIN TERHADAP RASULULLAH g  195

PARA SAHABAT YANG HIJRAH DARI MAKKAH KE HABASYAH, MENGAMANKAN AGAMA DARI FITNAH  216

Pengkhianatan Kabilah-Kabilah Quraisy Terhadap Banu Hasyim Dan Banu Abdul Muththalib  271

TEKAD ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ BERHIJRAH KE HABASYAH           302

PEMBATALAN LEMBAR PERJANJIAN        308

KISAH A’SYA BIN QAIS BIN TSA’LABAH   324

KISAH RASULULLAH BERGULAT LAWAN RUKANAH    327

Mukjizat Pohon Menghampiri Rasulullah Saat Dipanggil            327

Kisah Perang Antara Persia dan Romawi          346

ISRA’ RASULULLAH DARI MEKAH KE BAITUL MAQDIS LALU NAIK KE LANGIT, DAN MENYAKSIKAN BEBERAPA KEKUASAAN ALLAH    349

TERBELAHNYA BULAN PADA ZAMAN NABI g DAN ALLAH JADIKAN HAL TERSEBUT SEBAGAI KEBENARAN RISALAH RASULULLAH g, YANG BELIAU BAWA BERUPA HIDAYAH DAN AGAMA YANG HAQ    383

Kematian Abu Thalib Paman Rasulullah g, kemudian Disusul oleh Khadijah Binti Khuwailid, Istri Rasulullah g         397

Wafatnya Khadijah binti Khuwailid, keutamaan dan pekertinya, dijadikannya surga Firdaus sebagai tempat kembalinya 416

Pernikahan Nabi g setelah Khadijah h, dengan Aisyah binti Ash-Shiddiq, Saudah binti Zam'ah i    427

Meninggalnya paman Rasulullah g Abu Thalib           438

Kepergian Rasulullah g ke Thaif untuk Berdakwah kepada Penduduknya dan Menyelamatkan Agamanya, tetapi Mereka Tidak Menerima Beliau, lalu Beliau pun Kembali Lagi ke Makkah          442

Bangsa jin mendengar bacaan Al Qur`an Rasulullah g ketika beliau singgah di sebuah pohon kurma sekembalinya dari Thaif    448

Rasulullah g mengajak bangsa Arab untuk memeluk Islam saat menunaikan ibadah haji         450

KEDATANGAN PARA UTUSAN KAUM ANSHAR TAHUN DEMI TAHUN HINGGA RASULULLAH g MEMBAIATNYA KEMUDIAN BELIAU PUN MENGHAMPIRI MEREKA DI MADINAH            476

Iyas bin Muadz Memeluk Islam 478

Awal Mula Kaum Anshar Memeluk Islam          482

Kondisi kaum Anshar setelah Baiat Aqabah kedua        518

Nama-Nama Sahabat yang Ikut Perjanjian Aqabah Kedua        520

Permulaan Hijrah dari Makkah ke Madinah       526

Hijrah Rasulullah g dari Makkah ke Madinah bersama Abu Bakar Shidiq h  548

Kisah Ummu Ma'bad Al Khuzaiyyah     578

Kedatangan Nabi g di Madinah, Tempat beliau Menetap, dan Hal-hal yang Berhubungan dengan Kedatangan Beliau di Kota Tersebut  588

PERISTIWA-PERISTIWA BESAR YANG TERJADI PADA AWAL TAHUN HIJRAH KENABIAN    621

Rumah pertama yang disinggahi Nabi g ketika tiba di Madinah           628

Abdullah Bin Sallam Masuk Islam         632

Khutbah Rasulullah g di Lembah Ranuna`    642

Pembangunan Masjid Nabi g selama Beliau Menetap di Rumah Abu Ayub Al Anshari            647

Keutamaan dan Kemuliaan Masjid Nabawi       662

Pembangunan kamar Nabi g di dekat Masjid Nabawi 668

Wabah Yang Menimpa Kaum Muhajirin di Madinah Rasulullah g Selamat dari Wabah Tersebut dengan Pertolongan Allah    670

UPAYA NABI g MENYATUKAN KAUM MUHAJIRIN DAN KAUM ANSHAR DENGAN PERJANJIAN YANG DISEPAKATI, DAN MEMPERSAUDARAKAN KEDUANYA SERTA MELINDUNGI KELOMPOK YAHUDI YANG TINGGAL DI MADINAH         680

Nabi g Mempersatukan Antara Muhajirin dan Anshar 685

Wafatnya Abu Amamah As’ad bin Zurarah bin Adas bin Ubaid bin Tsa’labah bin Ghanam bin Malik bin Najjar            695

Kelahiran Abdullah bin Az-Zubair di bulan Syawwal tahun Hijriyah       698

Rasulullah g membina keluarga dengan Aisyah pada bulan Syawal    700

Shalat wajib ditambah menjadi empat rakaat     701

Penetapan Syariat Adzan Ketika Nabi g Tiba di Madinah        703

Peperangan yang diikuti oleh Hamzah  709

Peperangan Ubaidah bin Harits bin Muthallib   709

Generasi Pertama Yang Dilahirkan Setelah Hijrah         711