»

#10 of 22 | prev product Prev - Next next product
printer email

product arrow Al Bidayah wa An-Nihayah jilid 10

Price Rp 203.000 Beli

DAFTAR ISI AL BIDAYAH WA AN-NIHAYAH JILID 10

Ulasan mengenai Anugerah Allah kepada Musa n 1
Kisah Tertahannya Matahari bagi Yusya bin Nun bin Afrayim
bin Yusuf bin Ya’qub bin Ishaq bin Ibrahim Khalilurrahman ‘Alaihimus Salaam 30
Ulasan mengenai Anugerah Allah kepada Idris 37
Ulasan mengenai Anugerah Allah kepada Daud n 49
Ulasan mengenai Anugerah Allah kepada Sulaiman bin
Daud n 60
Ulasan mengenai Anugerah Allah kepada Isa n 76
Kisah Orang Buta yang Allah Kembalikan Penglihatannya
Berkat Doa Rasul g 89
SEJARAH ISLAM PERTAMA,
MENGENAI PERISTIWA-PERISTIWA PADA MASA INI, DAN MEREKA YANG WAFAT DARI KALANGAN MASYHUR SERTA KALANGAN AWAM. 112
TAHUN 11 HIJRIYAH 113
Masa Kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq h serta Berbagai
Peristiwa dan Perkara [pada Masanya] 113
Melanjutkan Ekspedisi Pasukan Usamah bin Zaid 122
Pembunuhan Al Aswad Al Ansi, Sang Pendusta yang Mengaku
sebagai Nabi 127
Keluarnya Al Aswad Al Ansi, Arogansinya dan Pembunuhannya 128
Ash-Shiddiq Menumpas Orang-Orang Murtad dan Orang-
Orang yang Menolak Menunaikan Zakat 146
Penyebutan Keberangkatan Abu Bakar ke Dzul Qashshah ketika
Melantik Kesebelas Komandan Batalion [sebagaimana akan Dikemukakan] 162
Bergeraknya Para Komandan dari Dzul Qashshah Menuju Tugas
Masing-Masing 170
Kisah Al Fuja‘ah 180
Kisah Sajah dan Bani Tamim 180
Terbunuhnya Musalimah sang pendusta, semoga Allah melaknatnya
dan menghinakannya 195
Penyebutan tentang murtadnya penduduk Bahrain dan kembalinya mereka kepada Islam 210
Penyebutan tentang murtadnya penduduk Oman, Mahrah, dan
Yaman 220
Penyebutan tentang orang-orang yang meninggal di tahun ini 228
Di tahun ini wafatnya utusan Allah g, Muhammad bin Abdullah, pemimpin seluruh manusia di dunia dan akhirat 228
TAHUN 12 HIJRIYAH 266
Pengiriman Khalid bin Al Walid ke Irak 268
Khalid Menaklukkan Al Anbar (Perang Dzat Al Uyun) 287
Peristiwa Ain At-Tamr 289
Khabar Dumatul Jandal 292
Khabar Peristiwa Al Hushaid dan Al Mushayyakh 295
Berbagai Peristiwa pada Tahun 12 Hijriyah 301
Orang-Orang yang Meninggal pada Tahun 12 Hijriyah 303
TAHUN 13 HIJRIYAH 308
Peristiwa Yarmuk 315
Beralihnya Kepemimpinan di Syam dari Khalid kepada Abu
Ubaidah 348
Peristiwa di Irak setelah datangnya Khalid ke Syam 350
Kekhalifahan Umar bin Khaththab h 355
Penaklukan Damaskus 358
Damaskus Ditaklukkan Secara Damai atau Secara Paksa? 368
Peperangan di Irak pada Masa ini 375
Peristiwa An-Namariq 378
Peristiwa Jisr (jembatan) Abu Ubaid 380
Peristiwa Al Buwaib 383
Bangsa Persia Bersatu bersama Yazdajird setelah Terjadinya د
Perselisihan di Antara Mereka 387
Peristiwa-Peristiwa lain yang Terjadi pada Tahun ini 389
Orang-Orang yang Meninggal pada Tahun ini Berdasarkan Abjad (Menurut Al Hafizh Adz-Dzahabi dalam Tarikh-Nya 392
TAHUN 14 HIJRIYAH 405
Perang Al Qadisiyah 413
Orang-Orang yang Meninggal pada Tahun ini 451
TAHUN 15 HIJRIYAH 462
Peristiwa Himsh yang Pertama 463
Peristiwa Qinnasrin 465
Peristiwa Qaisariyyah 468
Peristiwa Ajnadin 469
Penaklukkan Baitul Maqdis oleh Umar bin Khaththab 473
Peristiwa Bahurasir 490
Orang-Orang yang Meninggal pada Tahun ini 492
TAHUN 16 HIJRIYAH 499
Penaklukan Sejumlah Kota yang Berada di Bawah Kekuasaan Raja Kisra 503
PERANG JALULA‘ 519
PENAKLUKAN KOTA HULWAN 526
PENAKLUKAN KOTA TIKRIT DAN MOSUL 528
PENAKLUKAN MASABADZAN DI WILAYAH IRAK 531
PENAKLUKAN QARQISIYA‘ DAN HITA PADA TAHUN INI
(16 H.) 532
TAHUN 17 HIJRIYAH 538
Kisah Abu Ubaidah, Pengepungan Bangsa Romawi Terhadapnya di Himsh dan Kedatangan Umar Ke Syam Untuk Membantunya 541
Penaklukan Aljazair 544
Kisah Tha’un Amawas 550
Kejadian Langka Pada Tahun 17 Hijriyah 557
Pembebastugasan Khalid dari Jabatannya di Qinnasrin 557
PENAKLUKAN AL AHWAZ, MANADZIR DAN
SUNGAI TIRA 565
PENAKLUKAN KOTA TUSTAR UNTUK PERTAMA KALINYA
MELALUI JALUR PERDAMAIAN 568
Kisah Ekspansi Ke Sejumlah Wilayah Persia Sejak Dari Kawasan
Bahrain 570
Kisah Penaklukan Kota Tustur Yang Kedua Kalinya Secara
Paksa, As-Sus dan Ramahurmuz, Kisah Penahanan Al Hurmuzan dan Dikirimkannya Kepada Umar Bin Al Khaththab h 575
PENAKLUKAN KOTA AS-SUS 581
TAHUN 18 HIJRIYAH 590
TAHUN 19 HIJRIYAH 613
Sejumlah Tokoh Penting yang Wafat pada Tahun 19 H. 616
TAHUN 20 HIJRIYAH 619
Karakteristik Penaklukan Mesir (Kumpulan Pernyataan Ibnu د
Ishaq, Saif dan Lain-Lain) 620
Kisah Sungai Nil Di Mesir 630
Sejumlah Tokoh Penting Yang Wafat Pada Tahun Ini 636
TAHUN 21 HIJRIYAH 649
Orang-Orang Yang Wafat Pada Tahun 21 H Khalid bin
Al Walid 674
TAHUN 22 HIJRIYAH 699
Penaklukan Wilayah Rayy 703
Penaklukan Wilayah Qaumis 704
Penaklukan Wilayah Jurjan 705
Kisah Penaklukan Wilayah Azerbaijan 706
Penaklukan Wilayah Al Bab 708
Awal Mula Peristiwa Perang Turki 710
Kisah Tentang Dinding Besi Dzul Qarnain 713
Kisah Lain Tentang Dinding Besi Dzul Qarnain 716
Kisah Yazdajirda bin Syahriya bin Kisra 721
Penyerangan Kaum Muslimin ke Sejumlah Kota Di Khurasan
Bersama Panglima Perang Al Ahnaf bin Qais 723
TAHUN 23 HIJRIYYAH 734
UMAR BIN AL KHATHTHAB WAFAT 734
Penaklukan Atas Kota Fasa dan Darabjird, Serta Kisah Sariyah bin Zunaim 736
Peperangan Suku Kurdi 743
Cerita Salamah bin Qais Al Asyja’i dan Orang-orang
Suku Kurdi 745
Sifat Umar bin Al Khaththab h 763
Kisah Tentang Istri-istri dan Putra Putri Umar bin Al Khaththab 765
Kisah Beberapa Bela Sungkawa Atas Kematian Umar 768
TAHUN 24 HIJRIYYAH 782
Pemerintahan Utsman bin Affan h 782
TAHUN 25 HIJRIYYAH 803
TAHUN 26 HIJRIYYAH 804
TAHUN 27 HIJRIYYAH 805
Invasi Ke Afrika 806
Invasi Ke Andalus 807
Peperangan Jurjir dan Barbar Bersama Kaum Muslimin 808
TAHUN 28 HIJRIYYAH 810
Penaklukan Wilayah Qubrus 810
TAHUN 29 HIJRIYYAH 814
TAHUN 30 HIJRIYYAH AN-NABAWIYAH 816
TAHUN 31 HIJRIYYAH 823
Kronologi Terbunuhnya Kisra Penguasa Persia Yaitu Yazdajird 827
TAHUN 32 HIJRIYYAH 833
Sejumlah Tokoh Yang Wafat Pada Tahun Ini 838
Abdullah bin Mas’ud 842